LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ K13 NĂM HỌC 2022 – 2023 TẠI CẦN THƠ
17/10/2022
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN MIỀN BẮC LỚP CN0T1502 K11 NIÊN KHOÁ 2021 – 2022
18/10/2022

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH THỦ TỤC TÀI CHÍNH CHO SINH VIÊN MIỀN BẮC LỚP TN601 K12 NĂM HỌC 2021 – 2022

Căn cứ quy định của trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa;Căn cứ Phiếu đăng ký tích luỹ tín chỉ của sinh viên;Căn cứ Kế hoạch đào tạo từng kỳ học theo môn học tích luỹ tín chỉ.Phòng Tài chính kế toán thông báo việc thu tiền học phí theo môn học tích luỹ tín chỉ.

Kế hoạch hoàn thành thủ tục tài chính cho sinh viên miền Bắc lớp TN601 Khoá K12 năm học 2022 – 2023 như sau:

1800 6770