THÔNG BÁO: V/v tổ chức chương trình hội thảo định hướng giới thiệu việc làm cho sinh viên
13/09/2022
Gắn kết nhà trường – doanh nghiệp giúp giải quyết triệt để “bài toán” việc làm sau đào tạo
19/09/2022

THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHOÁ K13 NĂM HỌC 2022 – 2023

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức tránh nhiệm của học sinh trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phát luận của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục; thông tin kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước, chủ trương chính sách mới của Ngành Giáo dục đến học sinh.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luận và các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh – sinh viên, chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật,… giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – học sinh, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với học sinh.

Trường CĐ Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa (CTECH) tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khoá K13 năm học 2022 – 2023 như sau:

1800 6770